Phổ biến tuyên truyền

Tuyên truyền Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thôn Thần Xuân ra mắt câu lạc bộ Tuyên truyền Phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội Nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật hòa giải cơ sở hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

KHAI MẠC Trung Tâm học tập cộng đồng năm 2022 tuyên truyền phổ biến pháp luật hòa giải cơ sở hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam