DANH BẠ TỔ GIAM SÁT CỘNG ĐỒNG THÔN CHỐNG DỊCH COVID -19

Đăng lúc: 00:00:00 08/03/2021 (GMT+7)

              DANH SÁCH TỔ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG 10 THÔN VÀ XÃ

I. Phú địch

  1. Ông Đào Ngọc Sơn  - SĐT : 0363433301      Trưởng thôn                   Tổ Trưởng

   2. Ông Võ Minh Hồng -                 Công an viên                                      Tổ phó  
   3. Ông Võ Minh Ngân   Trưởng ban CTMT thôn                                    Tổ viên

II.Tây đại

  1. Bà: Nhữ Thị Tiến  - SĐT 037.673.9253         Trưởng thôn                  Tổ Trưởng

  2. Ông Nguyễn Văn Hiệp                Công an viên                            Tổ phó

  3. Ông: Lê Văn Tuyên   Trưởng ban CTMT thôn                                    Tổ viên

III. Thần xuân

   1. Ông Lê Văn Thuận - SĐT 0987330133        Trưởng thôn                   Tổ Trưởng

   2. Bà: Ngô Thị Giang           Công an viên                                                Tổ phó

   3. Ông Lê Ngọc Phương       Trưởng ban CTMT thôn                    Tổ viên

 IV.Thượng đại

1. Ông Trịnh Huy Thông – SĐT 0383771506          Trưởng thôn                   Tổ Trưởng

2. Ông Lê Văn Tiến            Công an viên                                      Tổ phó

3. Ông Trịnh Văn Tuấn      Trưởng ban CTMT thôn                             Tổ viên

V.Đoài thôn

1. Bà: Lê Thị Thoa    - SĐT 0339821268 Trưởng thôn                Tổ Trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Hoằng          Công an viên                                     Tổ phó

3. Bà: Lê Thị Hằng    Trưởng ban CTMT thôn                                      Tổ viên

VI.Đông thôn

1. Ông: Ninh Viết Hoành – SĐT 0917066542          Trưởng thô          Tổ Trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Dân                       Công an viên                  Tổ phó

3. Bà: Ninh Thị Phương              Trưởng ban CTMT thôn           Tổ viên

VII.Thanh bình

1. Ông Phùng Khắc Minh – SĐT  0378752114        Trưởng thôn                   Tổ Trưởng

2. Ông Lê Văn Trình                    Công an viên                            Tổ phó

3. Ông Lê Tiến Võ                     Trưởng ban CTMT thôn           Tổ viên

VIII.Long xuân

1. Bà: Nguyễn Thị Phương - SĐT 0968749629 Trưởng thôn     Tổ Trưởng

2. Ông Nguyễn Thế Mạnh            Công an viên                           Tổ phó

3. Ông Nguyễn Đức Lộc               Trưởng ban CTMT thôn                   Tổ viên

IX.Long bình

1. Ông: Phùng Văn Hạnh – SĐT 0962346298 Trưởng thôn                 Tổ Trưởng

2. Ông Doãn Văn Nam                  Công an viên                          Tổ phó

3. Bà: Phùng Thị Hương              Trưởng ban CTMT thôn                   Tổ viên

X.Trung Tiến

1. Ông: Nguyễn Xuân Nam          - SĐT 0984041971 Trưởng thôn     Tổ Trưởng

2. Ông Vũ Xuân Thanh                         Công an viên                  Tổ phó

3. Ông Lê Tiến Giòng                   Trưởng ban CTMT thôn                            Tổ viên

                          TỔ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG XÃ
1.
Ông : Nguyễn Văn Lâm - PCT UBND - Tổ trưởng - SĐT 0934445404
2.Ông : Trịnh Văn Thông - Trưởng Trạm y tế - tổ phó - SĐT 0946216640
3. Ông :Hoàng Văn Hào - Trạm phó trạm y tế - tổ phó - SĐT 0912112658
4. Ông : Hà Quang Tiến - Trưởng c.an -  Tổ viên - SĐT : 0944799236
5.Ông : Vũ Văn Hải - Trưởng BCHQS xã - Tổ viên - SĐT : 0979124056
6.Ông : Hoàng Minh Ngọ - VPTK - Tổ viên - SĐT : 0986839266
7.Ông : Đào Ngọc Vương - VPTK - tổ viên - SĐT : 0988531586