Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đăng lúc: 17:16:42 26/05/2023 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-UBND

( Dự thảo)

                 Hoằng Xuyên, ngày … tháng … năm 2022

 

 

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận

Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 09/2022/TT-BTP ngày 15/11/2021 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND xã Hoằng Xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với những nội dung sau:

Hoằng Xuyên là một đơn vị hành chính mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Hoằng Xuyên và xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, theo nghị quyết số : 876/ NQ-UBTVQH ngày 16/10/2019 của ủy ban thường vụ quốc hội, là một  xã nông nghiệp  cách trung tâm huyện Hoằng Hoá 4 Km về phía Nam.

Xã Hoằng Xuyên giáp với các xã Hoằng Cát, Hoằng Đạt, Hoằng Đức, Hoằng Quý, Hoằng Quỳ, Hoằng Sơn, Thị Trấn Bút Sơn và huyện Hậu Lộc

Diện tích tự nhiên là 6,03Km2. Trong đó đất canh tác 169 ha.Toàn xã có 10 thôn với tổng dân số 6356 nhân khẩu nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; chăn nuôi. UBND xã Hoằng Xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với những nội dung sau:

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 09/2022/TT-BTP ngày 15/11/2021 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Hoằng Xuyên đã ban hành  quyết định số 103/QĐ-UBND  ngày 30/08/2022 về việc phân công cán bộ, công chức phụ trách theo dõi, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các điều kiện để xây dựng xã đạt chuẩn TCPL đến các ban ngành có liên quan,

 

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 2/2 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/2 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 06/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 26,5/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 3/3 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 3/3 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 1/5 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 5/5 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 16/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 4/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 23/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 5/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 91/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 3/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi: Việc triển khai xây dựng, đánh giá xã chuẩn TCPL đã được UBND xã Hoằng Xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng qui định của pháp luật.

          2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân : Việc triển khai xây dựng, đánh giá xã chuẩn TCPL đã được UBND xã Hoằng Xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên, ở một số ngành, thôn việc chỉ đạo thực hiện công tác này còn chưa kịp thời; chưa chú trọng đến xây dựng các tiêu chí  mà chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí TCPL.

          Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên là ở một số ngành và thôn có những thời điểm chưa thực sự chú trọng và hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chưa đầy đủ, cơ sở vật chất để đảm bảo cho người dân tiếp cận pháp luật còn ít.

          Bên cạnh đó, việc phối hợp gắn kết giữa các nghành, đơn vị ở xã để có sự đánh giá, giải quyết một cách toàn diện, tổng thể đối với công tác xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa cao.

 

          3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục:

          - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức của cấp ủy, chính quyền các thôn về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá xã đạt chuẩn TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng ngành, từng cán bộ, công chức trong việc xây dựng xã đạt TCPL.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện TCPL của người dân. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành có liên quan, các thành viên của hội đồng đánh giá chuẩn TCPL các cấp, trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở.

          - Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân.

 

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

          1. Mục tiêu thực hiện: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức của cấp ủy, chính quyền các thôn về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá xã đạt chuẩn TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng ngành, từng cán bộ, công chức trong việc xây dựng xã đạt TCPL.

          2. Kế hoạch thực hiện :

          -  Ủy ban nhân dân xã giao cho cán bộ, công chức phụ trách theo dỏi, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, triển khai xây dựng, đánh giá xã chuẩn TCPL UBND xã Hoằng Xuyên  phải được triển khai kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng qui định của pháp luật, làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện TCPL của người dân. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành có liên quan, các thành viên của hội đồng đánh giá chuẩn TCPL các cấp, trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân.

 

IV. Đề nghị công nhận xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện  “Xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật theo quy định”. Xét những mặt đã làm được và đối chiếu với những quy định về các tiêu chí tiếp cận pháp luật và hướng dẫn thang điểm đánh giá các tiêu chí bảo đảm tiếp cận pháp luật của người dân. Ủy ban nhân dân xã Hoằng Xuyên tự nhận thấy xã đã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Hoằng Xuyên kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xem xét, quyết định công nhận xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Tài liệu khác có liên quan : Hệ thống văn bản chứng minh các chỉ tiêu, tiêu chí

                                                        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
-
TTr. Đảng uỷ, TTr HĐND xã (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể xã;

- Các công chức chuyên môn;

- Công an xã;
- Lưu: V
P.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Xuân

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc