Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Đăng lúc: 17:16:42 26/05/2023 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ HOẰNG XUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:       /TB-UBND

                Hoằng Xuyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

 
 

 


Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND xã Hoằng Xuyên tiến hành niêm yết công khai các văn bản theo quy định như sau:

1. Nội dung niêm yết công khai

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu.

2. Thời gian niêm yết công khai

Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 05/01/2023

3. Địa điểm công khai

- Niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND xã Hoằng Xuyên

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã Hoằng Xuyên Địa chỉ: http://hoangxuyen.hoanghoa.gov.vn

4. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của nhân dân, kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND xã Hoằng Xuyên

Trên đây là những nội dung niêm yết công khai về đánh giá xã Hoằng Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022./.

 

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các Công chức CM UBND xã;                                                 

- Trưởng Công an xã;                                                                  

- Thôn trưởng các thôn;

- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Xuân

 

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc